ZAVARIVAČ MIG/MAG POSTUPKOM

– trajanje programa: 200 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača MIG/MAG postupkom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste, svojstva i primjenu materijala za zavarivanje MIG/MAG postupkom.
2. Rukovati alatima, priborom i uređajima za zavarivanje.
3. Provoditi zavarivanja MIG/MAG postupkom na pravilan i siguran način prema radnoj dokumentaciji uz nadzor mentora.
4. Otkriti i ispraviti pogreške na zavarenim spojevima
5. Primjenjivati pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.