Pučko otvoreno učilište Omega

Pučko otvoreno učilište Omega, sa sjedištem u Virovitici, Ulica Matije Gupca 168, javna je ustanova za obrazovanje, registrirana pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Osnivač i vlasnica učilišta je privatna osoba, a sve djelatnosti odvijaju se sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o obrazovanju odraslih, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o pučkim otvorenim učilištima.

Djelatnosti ustanove

  • Djelatnost osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih
  • Djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava
  • Djelatnosti u vezi sa osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe

Obrazovanje odraslih temelji na načelima

  • Cjeloživotno učenje; racionalno korištenja obrazovnih mogućnosti
  • Teritorijalna blizina i dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu s njihovim sposobnostima
  • Sloboda i autonomija pri izboru načina sadržaja, oblika, sredstava i metoda
  • Uvažavanje različitosti i uključivanja
  • Stručna i moralna odgovornost andragoških djelatnika
  • Jamstvo kvalitete obrazovne ponude
  • Poštovanje osobnosti i dostojanstva svakog sudionika

Naša misija i vizija

Pučko otvoreno učilište Omega Virovitica nastalo je kako bi ostvarilo potrebe odraslih ljudi za prekvalifikacijama, za stjecanjem novih kompetencija, te da bi kroz ugodna druženja na radionicama i stručnim predavanjima pružilo ljudima potrebne informacije vezane uz posao i svakodnevni život. Posljednjih petnaest godina struktura tržišta rada izuzetno se mijenja. Školovanje na općoj razini je dugotrajno, a školstvo je slabo pokretni mehanizam koji je često u raskoraku s globalnim promjenama u svijetu.

S druge strane čovjek je okrenut cijeloživotnom obrazovanju, brzoj i ekspeditivnoj promjeni profesije, čak i nekoliko puta tijekom života, te stjecanju raznih vještina. Naša je ustanova upravo mjesto gdje će pojedincu na jednom mjestu biti ponuđeno sve ono što mu treba za njegovu brzu profesionalnu prilagodbu. Sudjelovanjem u našim programima cjeloživotnog obrazovanja nezaposleni će steći kompetencije potrebne za zapošljavanje, a zaposleni će svoje kompetencije stalno unapređivati da bi zadržali zapošljivost. S obzirom na važnost naše ustanove na globalnoj razini, njena bitna funkcija je i ostvarivanje veze između pojedinca i njegove lokalne sredine, te njegove nešto intimnije komunikacije s tom istom sredinom.

Koncept cjeloživotnog učenja

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Prvim člankom Zakona o obrazovanju odraslih, obrazovanje odraslih u Hrvatskoj je definirano kao cjelina procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanja za zapošljivost (stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i sposobnosti) i osposobljavanje za aktivno građanstvo.U Hrvatskoj obrazovanje odraslih uključuje sve oblike obrazovanja osoba starijih od 15 godina.