SOBOSLIKAR-LIČILAC

– trajanje programa: 140 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova soboslikar ličilac

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Odabrati materijal za rad s obzirom na vrstu podloge.
2. Pripremiti mineralne, drvene i metalne podloge za bojenje i ličenje
3. Rukovati alatima, priborom i radnim spravama na stručan i siguran način.
4. Izvesti jednostavne soboslikarske i ličilačke radove na građevnim objektima i građevnoj stolariji.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.