PODRUMAR/KA

– trajanje programa: 125 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova podrumara/ke

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Urediti podrum za suvremenu proizvodnju vina.
2. Razlikovati, odabrati i koristi strojeve za preradu grožđa u mošt.
3. Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način.
4. Provesti kvalitetnu proizvodnju bijelih i crnih vina.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći