HIDRAULIČNA PLATFORMA

Trajanje programa: 120 sati

Uvjeti upisa: završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja hidrauličnom platformom i odgovarajuću vozačku dozvolu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati dijelove i sklopove hidraulične platforme te objasniti njihove funkcije

2.Pregledati i pripremiti hidrauličnu platformu za rad

3.Rukovati pravilno komandama hidraulične platforme pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih platforma te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju

5.Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu