FASADER/KA

– trajanje programa: 250 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fasadera/ke

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati i adekvatno koristiti građevinski materijal za fasaderske radove.
2. Rukovati alatima, priborom i fasaderskim strojevima na ispravan i siguran način.
3. Sudjelovati u svim fazama izrade fasada, zidanju fasadnog zida i bojanju fasada.
4. Održavati alate, pribor i strojeve za rad.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.