FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Svrha programa je:

 • – usvajanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje djelatnosti farmaceutskog tehničara
 • – svladavanje i razumijevanje djelovanja farmaceutskog tehničara u svim segmentima farmaceutske djelatnosti

Zadaće posebnih strukovnih sadržaja

 • – usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje u timski rad te samostalnost u djelovanju predviđenim Zakonom. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmacuetskoj i kozmetičkoj idnustriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijama.
 • – poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova
 • – poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava
 • – poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava
 • – poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu
 • – poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava
 • – poznavanje sanitetskog materijala
 • – stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova
 • – stjecanje vještine u različitim analitičkim postupcima
 • – vođenje administrativnih poslova.

 Zadaće zajedničkog dijela programa

 •  – razumijevanje i podizanje kulture življenja i brige za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika
 • – stjecanje općeg temeljitog obrazovanja, posebno iz prirodnih znanosti za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja
 • – stjecanje potrebnih znanja za nastavak obrazovanja

 UVJETI UPISA

U program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu osnovnu školu,
 • najmanje 15 godina života i
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završenu srednju školu,
 • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova farmaceutskog/e tehničara/ke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 3 183 sata konzultativno-instruktivnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog teorijskog predmeta općeobrazovnog dijela iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje, a teorijski predmeti strukovnog dijela se izvode se u  100% fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se putem skupnih i individualnih konzultacija. Skupne konzultacije čine 2/3 ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Preostalu 1/3 čine individualne konzultacije, koje se provode prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika, neposredno u ustanovi, putem elektroničke pošte i slično.

Skupne i individualne konzultacije se organiziraju prema utvrđenom rasporedu u ustanovi, koji se prije nastave objavljuje na oglasnoj ploči i dostavlja polaznicima. Obavezno se vodi evidencija prisutnosti polaznika na skupnim konzultacijama.

Vježbe će se izvoditi prema nastavnom planu i programu u specijaliziranoj učionici ustanove (praktikumu) i prostoru farmaceutske industrije/farmaceutskim tvrtkama ili ljekarnama koje imaju sve odgovarajuće uvjete za provođenje vježbi, a s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici iz ustanove koji će provoditi vježbe.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan – za redovito obrazovanje

Farmaceutski/a tehničar/ka

PREDMETI

I. ZAJEDNIČKI DIO

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V T V T V
   Hrvatski jezik 4       4 4 4
   Strani jezik 2 2 2 2
   Povijest 2 2 1
Etika/ Vjeronauk 1 1 1 1
Geografija 2 1
Politika i gospodarstvo 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Matematika 3 3 2 2
Fizika 2 2 2
Biologija 2 2
Računalstvo 1 1
Latinski jezik      2 2    
UKUPNO 21 3 19 2 12 2 10 2
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 24 21 14 12
 
II. POSEBNI STRUKOVNI DIO
I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI Tjedni i godišnji broj nastavnih sati
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V T V T V
Anatomija i fiziologija 1 2
Osnove zdravstvene struke 1,5 0,5
Uvod u laboratorijski rad 0,5 1,5
Opća kemija 3      –
Organska kemija 3
Analitička kemija 2 2
Biokemija 2
Farmaceutska kemija s farmakologijom

 

2 2 2 2
Medicinska mikrobiologija 1 1
Botanika s farmakognozijom 2 1 2 1
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom 4 4 3 4
Kemija prehrane 1 1
Industrijska proizvodnja lijekova 2 2
Prirodna ljekovita sredstva 1
UKUPNO 6 2 8 3 11 7 10 10
UKUPNO STRUKOVNI DIO SATI TJEDNO 8 11 18 20
SVEUKUPNO SATI TJEDNO 32 32 32 32
SVEUKUPNO SATI 1120 1120 1120 1024
STRUKOVNA PRAKSA 168* 21**

 

POSAO:

Opis poslova

Farmaceut koji radi u ljekarni bavi se pripravljanjem i izdavanjem lijekova propisanih liječničkim receptima, pri čemu pacijentima pruža osnovne informacije o lijekovima kao i upute o njihovoj uporabi. Također, farmaceut u ljekarni daje informacije i upute o upotrebi lijekova koji se izdaju bez liječničkog recepta. Pri tome mora procijeniti ozbiljnost opisanih teškoća i znati dati odgovarajući savjet, primjerice uputiti osobu k liječniku, dati savjet o uporabi lijeka, promjeni loših životnih navika ili pravilnoj brizi o zdravlju.

Priprema lijekova, odnosno dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina, tableta, praška, masti i sl., također je dio posla koji obavlja farmaceut u ljekarni. Osim za navedene poslove, farmaceut u ljekarni odgovoran je za nabavu i evidenciju lijekova, medicinskih pomagala i drugih sredstava, kao i za njihovu prodaju.

Farmaceut u bolničkoj ljekarni, pripravlja i izdaje lijekove na temelju narudžbi bolničkih odjela. Također, nadgleda primjenu lijekova i njihove učinke te savjetuje pacijente o upotrebi lijekova po izlasku iz bolnice.

Farmaceut mora voditi brigu o pravilnom skladištenju i spremanju lijekova, medicinskih pomagala i drugih proizvoda. Pritom mora poštivati propise s područja ljekarništva, zdravstvene skrbi i osiguranja te propise za zaštitu potrošača. Farmaceut također vodi propisane evidencije i dokumentaciju. Najčešće vodi računalne zapise o lijekovima koje pacijenti upotrebljavaju, kako bi se izbjegle štetne posljedice koje mogu izazvati pojedini lijekovi ako se koriste istovremeno ili u kratkim vremenskim razmacima.

Farmaceut zaposlen u farmaceutskoj industriji najčešće vodi cijeli tehnološki proces u proizvodnji farmaceutskih, kozmetičkih, veterinarskih i bioloških preparata.

Nadalje, farmaceut surađuje s ostalim zdravstvenim djelatnicima, liječnicima i medicinskim sestrama, što se posebno odnosi na rad u bolničkim ljekarnama. Za ostale zdravstvene djelatnike priprema pisane ili usmene informacije o lijekovima i njihovom djelovanju.

U svom radu farmaceut se dosljedno pridržava načela medicinske etike.

Program školovanja provodi se u trajanju od 18-20 mjeseci. Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje Farmaceutskog  tehničar što se upisuje u e- radnu knjižicu. 

Kad ispune godinu dana pripravničkog staža farmaceuti polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Sa završenom školom i položenim ispitom državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

POSTUPAK PRIJAVE I UPISA:

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. presliku završne svjedodžbe i preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (za program prekvalifikacije) / presliku svjedodžbe osmoga razreda osnovne škole i završenih razreda srednje škole (za program stjecanja srednje stručne spreme)
 2. presliku rodnog lista
 3. presliku domovnice
 4. presliku osobne iskaznice
 5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fizioterapeutskog tehničara

Za polaznike koji se prijave za upis izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojega je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije te ukupna cijena školarine.

Dokumente za prijavu potrebno je slati putem e-maila, poštom ili osobno.

Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.