UZGAJIVAČ/ICA RATARSKIH KULTURA

– trajanje programa: 190 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, vozačka dozvola B kategorije, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača/icu ratarskih kultura

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati biološke osobine i životne cikluseratarskih kultura.
2. Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
3. Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
4. Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći