SURADNICI U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

– trajanje programa: 126 sati
– uvjeti upisa: završena srednja škola

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati glavne vrste EU fondova.
2. Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji.
3. Sudjelovati u izradi natječajne dokumentacije koristeći odgovarajuće alate.
4. Sudjelovati u definiranju projektnih ciljeva, rezultata i aktivnosti.
5. Sudjelovati u popunjavanju prijave projekta kroz aplikacijske obrasce.
6. Sudjelovati u pripremi projektnih izvještaja i provedbi projekta.
7. Primijeniti osnove zaštite na radu.