RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM

– trajanje programa: 130 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječniko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja utovarivačem, vozačka dozvola „B“ kategorije

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste, dijelove i sklopove utovarivača i njihove funkcije
2. Pripremiti utovarivač i dodatne priključke za početak rada
3. Rukovati utovarivačem, dodatnim priključcima i napravama na stručan i siguran način
4. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja utovarivača i dodatnih priključaka
5. Održavati utovarivač, te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
6. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe