KERAMIČAR/KA OBLAGAČ/ICA

– trajanje programa: 133 sata
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičar/ka oblagača/ica

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste keramičarskih pločica, odabrati i koristi građevinski materijal kod keramičarskih radova.
2. Koristiti, održavati i čistiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način.
3. Izvoditi pripremne radove (određivanje površine rada, odabir alata, pribora i pomagala, odabir ljepila i keramičkih pločica) keramičarske struke.
4. Izvoditi jednostavne i složenije postupke oblaganja zidova i podova keramičkim pločicama uz nadzor mentora.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći