FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Svrha programa

Svrha je programa osposobiti polaznike za izvođenje sljedećih poslova i zadaća:

Fizioterapeutski tehničar u sklopu hidroterapije izvodi:

 • vježbe u bazenu i Hubbardu (hidrogimnastika)
 • relaksaciju i ekstenziju u bazenu
 • hidroterapijske postupke, kao što su opće i djelomične termomineralne kupke, izmjenične kupke, postupno zagrijavajuće kupke
 • primjenjuje podvodnu masažu cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela

Fizioterapeutski tehničar izvodi termoterapijske postupke:

 • različite vrste obloga
 • parafinoterapijske postupke: oblozi i kupke
 • peloidoterapijske postupke:
 • primjenjuje različite vrste peloida preko kupki cijelog tijela ili dijela tijela ili kao obloge, primjenjuje psamoterapiju.

Fizioterapeutski tehničar izvodi krioterapijske postupke:

 • kriooblozi, kriokupke, kriomasaža.

Fizioterapeutski tehničar izvodi medicinske masažne tehnike, kao što su:

 • klasična manualna masaža, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, vezivnotkivna masaža, masaža refleksnih zona, masaža pomoću elektroaparata.

Fizioterapeutski tehničar primjenjuje:

 • ultrazvučnu terapiju.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu elektroterapije primjenjuje:

 • konverzne metode termoterapije za lokalno dubinsko zagrijavanje: kratkovalna dijatermija, mikrovalna dijatermija
 • radijacijske metode termoterapije: infracrveno zračenje
 • primjenjuje galvanizaciju: poprečnu i uzdužnu galvanizaciju, hidrogalvanske kupke: jednostanične, dvostanične, trostanične, četverostanične, galvanske kupke cijelog tijela
 • primjenjuje elektroterapijske postupke protiv bolova i poboljšanje prokrvljenosti: dijadinamske struje, interferentne struje, ultrapodražajne struje, TENS
 • laser,
 • ultraljubičasto zračenje

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kinezioterapije izvodi:

 • aktivno potpomognute vježbe, aktivne slobodne vježbe, aktivne vježbe uz opterećenje kojima se utječe na pokretljivost zglobova, snagu mišića, izdržljivost, koordinaciju, brzinu
 • vježbe disanja, položajnu drenažu
 • vježbe relaksacije cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela
 • ekstenziju zglobova i kralješnice.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kineziometrijskog ispitivanja izvodi:

 • manualni mišićni test, mjere opsega pokretljivosti zglobova, mjere duljina udova, mjere obujma udova
 • evaluaciju sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti uz aplikaciju malih ortopedskih pomagala.

Fizioterapeutski tehničar primjenjuje primjerene fizioterapijske postupke u kući bolesnika ili onesposobljene osobe.

Fizioterapeutski je tehničar član rehabilitacijskog tima.

UVJETI UPISA

U program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završenu srednju školu,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fizioterapeutskog/e tehničara/ke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2 854 sati konzultativno-instruktivnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog teorijskog predmeta općeobrazovnog dijela iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje, a teorijski predmeti strukovnog dijela se izvode se u 70% fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

pojedinog predmeta utvrđenog u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Preostalu 1/3 čine individualne konzultacije, koje se provode prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika, neposredno u ustanovi, putem elektroničke pošte i slično.

Skupne i individualne konzultacije se organiziraju prema utvrđenom rasporedu u ustanovi, koji se prije nastave objavljuje na oglasnoj ploči i dostavlja polaznicima. Obavezno se vodi evidencija prisutnosti polaznika na skupnim konzultacijama.

Vježbe će se izvoditi u specijaliziranoj učionici ustanove (praktikumu) ili će se održavati u zdravstvenim ustanovama u kojima se provodi medicinska rehabilitacija i fizikalna terapija, u stacionarnim ili polikliničkim odjelima, a s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici iz ustanove koji će provoditi vježb5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 1. ZAJEDNIČKI DIO
    Tjedni i godišnji broj nastavnih sati
Red.br. NASTAVNI PREDMET 1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
I. OPĆEOBRAZOVNI DIO T V T V T V T V
1. Hrvatski jezik 4 4 4 4
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 1
4. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
5. Geografija 2 1
6. Politika i gospodarstvo 1
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 2 2
9. Fizika 2 2
10. Biologija 2 2
11. Kemija 2 2
12. Računalstvo 1 1
13. Latinski jezik 2 2
UKUPNO 22 3 20 2 8 2 8 2
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 25 22 10 10
II. POSEBNI STRUKOVNI DIO
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati
Red.br. NASTAVNI PREDMET 1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
T V T V T V T V
14. Elektronika 2
15. Anatomija i fiziologija 2 2
16 Uvod u rehabilitaciju 2 1
17. Osnove zdravstvene njege 0.5 0.5
18. Osnove kineziologije 2 1 1 2
19. Masaža 1 2 1 2 1 3
20. Kineziterapija 1 3 2 4
21. Fizikalna terapija 1 1 1 2 2 3
22. Zdravstvena psihologija 2 1
23. Socijalna medicina 1
24 Patofiziologija 2
25. Klinička medicina 2 3
26. Dermatologija 2
27. Prva pomoć 1
UKUPNO 4.5 1.5 6 4 13 9 12 10
UKUPNO STRUKOVNI DIO SATI TJEDNO 6 10 22 22
SVEUKUPNO SATI TJEDNO 31 32 32 32
SVEUKUPNO SATI 1085 1120 1120 1024
STRUKOVNA PRAKSA 84* 126* 28**

T=teorija    V=vježbe

*strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika

**sati za izradu praktičnog dijela završnog rada

POSAO:

Zapošljivost fizioterapeuta je moguća u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama, rehabilitacijskim centrima, toplicama, wellness i zdravstveno turističkim centrima, športsko – rekreacijskim centrima, ustanovama socijalne skrbi, klinikama, vrtićima, školama, radnim organizacijama, domovima za stare i nemoćne osobe ili mogu obavljati samostalnu djelatnost.

Program školovanja provodi se u trajanju od 18-20 mjeseci. Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje Fizioterapeutski tehničar što se upisuje u radnu knjižicu. 

Kad ispune godinu dana pripravničkog staža fizioterapeuti polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Sa završenom školom i položenim ispitom državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

POSTUPAK PRIJAVE I UPISA:

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. presliku završne svjedodžbe i preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (za program prekvalifikacije) / presliku svjedodžbe osmoga razreda osnovne škole i završenih razreda srednje škole (za program stjecanja srednje stručne spreme)
 2. presliku rodnog lista
 3. presliku domovnice
 4. presliku osobne iskaznice
 5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fizioterapeutskog tehničara

Za polaznike koji se prijave za upis izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojega je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije te ukupna cijena školarine.

Dokumente za prijavu potrebno je slati putem e-maila, poštom ili osobno.

Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.